شرح وظایف

برنامه ریزی و ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت امکان مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی، روزآمدی و همگرا نمودن فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی کشور .

مطالعه ، برنامه ریزی ، تصمیم سازی و ارائه پیشنهادات در جهت تدوین و بازنگری نظام جامع فناوری اطلاعات ، تدوین و بازنگری برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و بهبود سیاستهای راهبردی بخش فناوری اطلاعات در سطح ملی و سازمانی در جهت فراگیر نمودن کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور .

تحقیق و بررسی در خصوص شناسایی و معرفی زمینه های شغلی جدید در حوزه فناوری اطلاعات، شناسایی منابع و گرایشات بازارهای داخلی و خارجی در این حوزه و ایجاد سازوکارهای لازم و تلاش در جهت انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات.

مطالعه و بررسی سیاست ها، خط مشی ها و اهداف کشور در حوزهفناوری اطلاعات و اعمال آن ها در قالب برنامه های راهبردی، جامع ،تفصیلی و عملیاتی ( سالیانه )سازمان.

تدوین و بازنگری نظام پایش و اندازگیری پروژه ها و شاخصهای کلان توسعه ای فناوری اطلاعات کشور از منظر اهداف ملی و بین المللی حوزه فاوا و براساس آخرین تغییرات در اسناد فرادستی حوزه فاوای کشور و نهادهای مرجع بین المللی حوزه فاوا نظیر ITU و آنکتاد و ...... و انعکاس به مراجع ذیصلاح .

 نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، پشتیبانی و تدوین شاخص های مورد نیاز در خصوص تدوین برنامه های مطالعاتی و پژوهشی فناوری اطلاعات ، بسته های اجرایی ، برآورد اعتبارات مورد نیاز ، پایش ، ارزیابی و کنترل طرح ها و پروژه های ملی و سازمانی در مسیر دستیابی به اهداف بخش فناوری اطلاعات در چشم انداز 20 ساله و برنامه های میان مدت 5 ساله کشوری.

ایجاد سیستم انگیزشی مبتنی بر ارزش آفرینی، شناسایی و تعیین آموزش های موردنیاز در جهت ارتقاء مسیر شغلی مدیران و کارشناسان و برقراری ارتباطات موثر دوطرفه در سازمان با بهره گیری از مدل کارت امتیازی متوازن.

جمع آوری، تجزیه، تحلیل و استخراج اطلاعات و آمار عملکردی داخلی، بخشی و فرابخشی حوزه فناوری اطلاعات و ارائه به مراجع ذیصلاح.

تحقیق و بررسی مداوم به منظور بهبود روش ها و فرآیندهای جمع آوری، تجزیه، تحلیل و استخراج آمار و اطلاعات و تهیه و تنظیم طرحها، سیستم ها و نظامات مختلف آماری به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه های مختلف آماری.

تدوین ساز و کارها و تامین ظرفیت های فنی و حقوقی در جهت جمع آوری آمارها و اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات و همچنین امکان ممیزی پروژه های فناوری اطلاعات در کشور.

انجام امور مرتبط با تهیه ، تصویب و مبادله موافقتنامه ها ی جاری و سرمایه ای و تلفیق برنامه با بودجه جاری و سرمایه ای.

بررسی و انطباق سفارشات درخواستی حوزه های وظیفه ای سازمان با برنامه های عملیاتی و راهبردی و نیز انطباق با حوزه های 9 گانه استاندارد PMBOK و درج آنها در فرآیند 5 گانه هر حوزه ( در راستای صدور مجوز اجرای پروژه).

مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات ملی و سازمانی و ارائه گزارش های دوره ای به مراجع ذیصلاح .

مدیریت و سازمان دهی سرمایه های دانشی سازمان به منظور ارزش آفرینی در حوزه فا با استقرار سامانه مدیریت دانش در جهت سازماندهی ، جمع آوری و آرشیو مستندات، نتایج و دستاوردهای بدست آمده ، روش کار، تکنولوژی های فنی بکار رفته و مشکلات و محدودیتهای اتفاق افتاده در پروژه های در دست اقدام

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه