فرم جمع آوری اطلاعات خدمات الکترونیکیبا توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان بصورت الکترونیکی، دستگاه‌های کشور و کسب‌وکارهای اینترنتی کشور که از این طریق به شهروندان ارائه سرویس می‌نمایند، خواهشمند است فرم‌های زیر را تکمیل نموده و به نشانی پست الکترونیکی به آدرس nin@ito.gov.ir ارسال نمایید. 

فرم جمع آوری اطلاعات سامانه های دستگاه های اجرایی

فرم جمع آوری اطلاعات سامانه های کسب و کارها