سازمان فناوری اطلاعات ایران


آگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/2 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایرانآگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/2

 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی دو: شامل مراکز داده شهرهای شیراز ، اصفهان ، اهواز ، کرج و هم‌مکانی شرکت ارتباطات زیرساخت در تبریز

پیرو آگهی اولیه فراخوان اجرای پروژه‌ی «شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)» زمان های انجام فرآیند برگزاری مزایده موصوف به شرح ذیل تمدید می گردد.

 زمان‌بندی

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند

  1. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23
  2. زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 98/12/7

3- زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/12/10

  1. زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/30

***بهای اسناد مزایده: مبلغ 20/000/000 ریال (معادل دو میلیون تومان) قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره شبای 450100004001048204006597 IR نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطلاعات ایران

***  محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22 – ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران –  طبقه دوم – اتاق 211 – اداره قراردادها - (آقای مسروری)

نکته مهم:  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد.

 توضیحات ضروری

  • کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفینامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 4 که در محل آدرس ذیل تشکیل میشود می شرکت نمایند.
  • خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات
  •     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با شماره تلفن 88112499 (آقای مسروری) تماس حاصل نمایند.
  • نشانی سایت اینترنتی : www.ito.gov.ir

 

                                                                                                                    سازمان فناوری اطلاعات ایران