تجدید فراخوان (99/2) مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله‌ای (تامین، نصب، راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله‌ای (تامین، نصب، راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه) به شماره مناقصه 99/2 و شماره مناقصه در سامانه ستاد(2099001011000006)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/05/20 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز یکشنبه تاریخ: 1399/05/26 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت: 18:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/06/10

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف‌سازی اسناد مناقصه: ساعت: 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/06/03 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6، سالن جلسات برگزار می‌گردد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه تاریخ 1399/06/11

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف(ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس: خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 22- سازمان فناوری اطلاعات ایران- طبقه دوم- اتاق 211 تلفن: 88113290

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768