قطعی موقت سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات


سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، از روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 به مدت 48 ساعت خارج از دسترس می باشد.


جهت  به روز رسانی و اعمال برخی تغییرات، سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به مدت ۴۸ ساعت خارج از دسترس می باشد.