مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی)فراخوان مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک مرحله ای

(انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی)

به شماره مناقصه 99/5

شماره مناقصه در سامانه ستاد (2099001011000008)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی) به شماره مناقصه 99/5 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2099001011000008) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/10/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت  18روز پنج شنبه  تاریخ 1399/10/18

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 18 روز  شنبه تاریخ 1399/10/18

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 9صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/10/29 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10صبح  روز یکشنبه  تاریخ 1399/11/05

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115801

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768