فراخوان تجدید مناقصه عمومی هم‌زمان با  ارزیابی ساده یک مرحله ایفراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)

به شماره مناقصه99/7

شماره مناقصه در سامانه ستاد (20990010110000015)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی سازمان فناوری اطلاعات ایران) به شماره مناقصه99/7 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (20990010110000015) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق  سازند.  تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ  1399/11/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18  روز پنجشنبه تاریخ: 1399/11/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت: 18 روز  یکشنبه  تاریخ 1399/12/10

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت:10صبح  روز چهارشنبه  تاریخ 1399/12/06 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت: 10 صبح روز سه شنبه  تاریخ 1399/12/12

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115801

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768