آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیکآگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای

(خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه  99/10

شماره مناقصه در سامانه ستاد(20990010110000013)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی هم‌زمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیک)به شماره مناقصه  99/10 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (20990010110000013) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/11/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز پنجشنبه تاریخ: 1399/11/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9:00 روز شنبه تاریخ : 1399/12/09

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/12/04 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت10:00 صبح روزیکشنبه تاریخ 1399/12/10

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768