آگهی فراخوان مناقصه عمومی بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم‌های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیکآگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای

(بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه  99/12

شماره مناقصه در سامانه ستاد(20990010110000016)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک)به شماره مناقصه  99/12 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (20990010110000016) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/11/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه تاریخ: 1399/11/25

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9:00 روز یکشنبه تاریخ: 1399/12/10

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه تاریخ  1399/12/05 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت10:00 صبح روزچهارشنبه تاریخ 1399/12/13

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768