بازدید معاون وزیر ارتباطات و هیات همراه از کارخانه نوآوری شیراز