خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدیتجدید فراخوان(99/9)

 خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی

شماره فراخوان در سامانه ستاد(2099001011000019)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و رفع وابستگی های کلیدی به شماره فراخوان (99/9)و شماره فراخوان در سامانه ستاد (209900101100001919) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تجدید و برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدیدفراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت, ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد از سایت: تا ساعت: 18:00 روز سه شنبه مورخ:1399/12/26         

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت: 18:00 یکشنبه  مورخ:1400/01/15        

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت: 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ:1400/01/16       

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران. طبقه‌دوم اتاق 211 و تلفن کارشناس قراردادها : 88113290- تلفن کارشناس فنی پروژه : 88115658 و 88115903

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768