سامانه ایران نوآفرین بر اسـاس مـاده 11 مصـوبه حمایـت از شـرکت هـای نوپـا (مصـوبه شـماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 1/3/98 هیئت محترم وزیران) به عنوان درگاه واحد ارائـه خـدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور به آدرس ir.irannoafarin طراحی و پیاده سازی شده است.

این گزارش خلاصه ای از عملکرد این سامانه در سال 98 و 99 می باشد. 


دریافت فایل ضمیمه


گزارش سامانه ایران نوآفرین