تجدید فراخوان مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله ایتجدید فراخوان(99/17) مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده یک مرحله ای

(تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)

به شماره مناقصه 99/17

شماره مناقصه در سامانه ستاد( 2000001011000005)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه) به شماره مناقصه 99/17 و  شماره مناقصه در سامانه ستاد (2000001011000005) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1400/02/09می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 12:00 روز دوشنبه تاریخ: 1400/0/2/20

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 12:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/03

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/27در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 12:30 روز دوشنبه تاریخ 1400/03/03

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 211 و تلفن : 88113290 – بخش فنی88115676

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768