نخستین بازدید رسمی وزیر ICT از سازمان فناوری اطلاعات ایران