نتایج مشارکت الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت اجرای پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور


گزارش نظرسنجی در رابطه با ارزیابی کیفیت اجرای پایش خدمات الکترونیکی دولت در کشور - زمستان 1400


گزارش عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با اجرای نظر سنجی بصورت مشارکت  الکترونیکی در سال

1400

موضوع نظر سنجی :اخذ نظر از دستگاه های اجرایی در جهت ارزیابی کیفیت اجرای پایش خدمات الکترونیکی دولت در کشور
مجری: معاونت دولت الکترونیک با همکاری دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
مشاور : شرکت پرورش دادهها

 


دریافت فایل ضمیمه