فراخوان  تجدید مناقصه انجام امور خدماتی وپشتیبانی



فراخوان  تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

(انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)

به شماره مناقصه1400/3

شماره مناقصه در سامانه ستاد (2000001011000013)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی سازمان فناوری اطلاعات ایران) به شماره مناقصه 1400/3و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2000001011000013) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ1400/12/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18  روز یکشنبه تاریخ: 1400/12/08

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت: 8 صبح روز یکشنبه تاریخ: 1400/12/23

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت:10صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/12/16در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت:   10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/12/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115801

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768