برگزاری کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌ها