مناقصه عمومی توسعه و بهینه سازی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای

(توسعه و بهینه سازی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه  1401/4

شماره مناقصه در سامانه ستاد(2001001011000002)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (توسعه و بهینه سازی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک )به شماره مناقصه  1401/4و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2001001011000002)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/03/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه تاریخ: 1401/04/04

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 00:18 روزشنبه تاریخ 1401/04/18

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/04/13 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/04/20

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره21سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768