مناقصه عمومی تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتورآگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای

(تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا در مرکز داده شماره 2

دولت الکترونیک-چهارراه لشگر)

به شماره مناقصه 1401/5

شماره مناقصه در سامانه ستاد(2001001011000003 )

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا در مرکز داده شماره 2 دولت الکترونیک)به شماره مناقصه  1401/5 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2001001011000003)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/04/22می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز چهارشنبه تاریخ: 1401/04/29

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 00:18 روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/12

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/05در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/08

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره21سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 211 و تلفن : 88113290

اطلاعات تماس بخش فنی دستگاه مناقصه گذار: 88115939

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768