مناقصه عمومی خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعاتآگهی فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای

(خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات)

به شماره مناقصه 1401/7

شماره مناقصه در سامانه ستاد(2001001011000003)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای (خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات)به شماره مناقصه  1401/7 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2001001011000003)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/05/11 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز یکشنبه تاریخ: 1401/05/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 00:18 روزیکشنبه تاریخ 1401/06/06

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00صبح روز دوشنبه  تاریخ 1401/06/07

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره21سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 211 و تلفن : 88113290 –تلفن همکاران فنی:88112474

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

جهت دسترسی رایگان به اسناد مناقصه به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

 


دریافت فایل ضمیمه