پایش شاخص های فناوری اطلاعات

کد :13061712000

سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، ارکان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شکل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: عمومی
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان: رایگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: بلادرنگ

سوالات متداول