سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

هیات وزیران در چلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188/105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،‌آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

«آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات ارتباطات کشور »

ماده 1- به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعاعات و برای نیل به :

الف :گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانایی محور » در راستای توسعه پایدار ملی >

ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتفال ارزش افزا،

ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ،‌

د : انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه (I.C.T) شامل شبکه دسترسی ، امنیت ،‌قوانین و مقررات ،‌منابع و تسهیلات

ه- توسعه زمینه ها و فرصت جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه I.C.T)

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ملکف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه ها نسبت به تکمیل وتصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات واطلاعات » (تکفا ) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید .

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیکر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و اانسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند .

در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرارخواهند گرفت .

ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1381 اعلام می گردد :

الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم ،‌شبکه مجاز ،‌قانون و امنیت ).

ب :طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجتالی نیروی انسانی کشور .

ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی وبهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی .

د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی .

ه- طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ،‌بازرگانی وتجارت

و : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای .

ز: طرح توسعه واحدهای کوچک ومتوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری .

ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقت نامه های سال 1381 کشور وتامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد . این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعال تر شده این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظامند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقت نامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد .

ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست ،‌مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند .

تبصره 1- وزرا و روسای دستگاه های مسوولیت ویژه راهبری ،‌پیگیری ونظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستالازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند .

تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور ) در این موضوع مسوولیت پیگیری ، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد .

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید .

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است نسبت به مبادله موافقت نامه و تخیص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید :

الف :واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طرح واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی .

ب: سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیر ساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی

ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید .

د:احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا

ه: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور ) به فناوری ارتباطات و اطلاعات

و : ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه .

ز :انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها ) .

ح :تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه های و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند . مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان ،‌دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط .

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ،‌لازم است کلیه طرح ها و پروژه های فناوری ارتباطات واطلاعات دستگاه ها و شرکت های دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد .

تبصره - در موارد خاص یا بررسی و تأیید کمیسیون های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگر اقدام گردد .

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند .

تبصره - گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد .

ماده 10 - وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند .

ماده 11- وزارت راه و ترابری ،‌استانداری ،‌فرمانداری و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند .

ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند ،‌ جزء‌ هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود .

تبصره -تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

ماده 13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم طرح های نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ،‌کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیت های کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف چهارصد میلیون ریال با تأیید رییس دستگاه یا مجری طرح مجاز می باشد .

موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یا برگزاری مسابقه عمل خواهد شد .

جزئیات مصادیق کلیه طرح های موضوع این ماده وشرایط و دستور العمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 14- جذب (استخدام ) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه «تکفا » در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد ،‌این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود .

ماده 15- به پیوست عناوین طرح ها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می گردد . هرگونه تغییر در فعالیت فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد .