سازمان فناوری اطلاعات ایران


فراخوان خدمات مشاوره (طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین)


اطلاعات مناقصه

98/21
فراخوان
فنی
1398/11/30
فراخوان عمومی
فراخوان خدمات مشاوره (طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین)
-
0
3
-
-