سازمان فناوری اطلاعات ایران


ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه شبکه ابری یکپارچه توزیع شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)


اطلاعات مناقصه

-----
فراخوان
فنی
1398/07/30
اقتصاد ملی
فراخوان عمومی
فراخوان شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه شبکه ابری یکپارچه توزیع شده
-
0
3
-
-