سازمان فناوری اطلاعات ایران


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ، آسانسورها و مراکز تلفنخانه ساختمان های سازمان فناوری اطلاعات ایران)


اطلاعات مناقصه

98/18
فراخوان
فنی
1398/10/01
بشارت نو
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-