سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
97/17 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی) به شماره مناقصه 97/17 1397/10/22
97/15 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی) به شماره مناقصه 97/15 1397/10/22
97/16 حراج عمومی عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ، آسانسورها و مراکز تلفنخانه ساختمان های سازمان فناوری اطلاعات ایران) به شماره مناقصه 97/16 1397/10/22
97/14 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) به شماره مناقصه 14/97 1397/10/05
97/8 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 1 ) (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام و قم) به شماره مناقصه 97/8 1397/08/02
97/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 5 ) ( فارس،کرمان،خوزستان،بوشهر،کهکیلویه وبویر احمد وهرمزگان) به شماره مناقصه 97/12 1397/08/02
97/11 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدیدمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 4 ) (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان) به شماره مناقصه 97/11 1397/08/02
97/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 3 ) ( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ارديبل، زنجان، كردستان، كرمانشاه) به شماره مناقصه 97/10 1397/08/02
97/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) به شماره مناقصه 97/9 1397/08/02
97/1 فراخوان عمومی مزایده عمومی آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 97/1اجاره مراکز داده استانی منطقه 1 (استان های آذربایجان شرقی ، گیلان ، البرز ، قزوین و همدان) 1397/07/24