سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
98/15 فراخوان فنی مناقصه عمومی تجديد فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهيز نرم افزاري سكوي دولت همراه) به شماره فراخوان 98/15 1398/04/22
98/16 فراخوان فنی مناقصه عمومی تجديد فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهيز بسترهاي USSD، SMS و IVR در سكوي دولت همراه) به شماره فراخوان 98/16 1398/04/22
98/12 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان خريدخدمات مشاوره (استقرار دفتر مديريت پروژه براي 10 پروژه ي اولویت دار دولت الکترونیکی) به شماره فراخوان 12/98 1398/03/28
98/13 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان خريد خدمات مشاوره (استقرار دفتر مديريت پروژه براي 11 پروژه ي اولویت دار دولت الکترونیکی) به شماره فراخوان 98/13 1398/03/28
98/11 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مشاوره (طراحي و پياده سازي سامانه پنجره واحد مديريت زمين بر بستر GSB ) به شماره فراخوان 98/11 1398/03/20
98/14 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مشاوره (پياده سازي و نگهداري گذرگاه تبادل خدمات) به شماره فراخوان 98/14 1398/03/20
98/10 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهيز بسترهاي USSD، SMS و IVR در سكوي دولت همراه) به شماره فراخوان 98/10 1398/03/18
98/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مشاوره (توسعه و تجهيز نرم افزاري سكوي دولت همراه) به شماره فراخوان 98/9 1398/03/18
98/5 فراخوان فنی مناقصه عمومی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی (بصورت فشرده) دو مرحله ای (پروژه اصلاح و توسعه زیرساخت های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی و یکپارچه سازی سیستم های مدیریت امنیت) به شماره مناقصه 98/5 1398/03/11
98/8 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مشاوره (خرید خدمات مشاوره طراحی و پیاده سازی شبکه DNS بومی) به شماره فراخوان 98/8 1398/03/11