سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اطلاعات تماس مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاعات تماس مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران

دکتر مهدی محمدی
88498405
88498405
مهندس رضا باقری اصل
88498406
88498376
دکتر محسن نادری منش
88498405
88498405
مهندس سجاد فلاح
88498406
88498376
معاون دولت الکترونیک
مهندس هادی فرقانی
88386271
88498412

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
دكتر ابوالقاسم صادقي
84802900
88529024

مهندس رضا باقری اصل

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
دکتر حسین ملک
88498412
معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات
مهندس حمید رضا هادی پور
84802600
84802652
معاون سياستگذاري و اعتبار بخشي فناوري اطلاعات
دکتر سروش قاضی نوری
88386307
88498414
مدیر کل حراست
مهندس حمید خوانساری
88114339
88498422
مدیر کل دفتر حقوقی
دکتر محمد جعفر نعناکار
88498417
88114354
مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و اموربین الملل
دکتر امیر قدیری
88498402
88498403
ذیحساب و مدیر کل امور مالی
محمد مهدی اشرف پور
88386286
88386286

مدیر کل توسعه خدمات شما
مهندس هادی ملكی پرست
88115874
88115874
مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی
مهندس مازیار مباشری
88386305
88498412

مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
مهندس سعید جهانی
88115393

سرپرست اداره کل طرح و توسعه خدمات شما
مهندس سالار عابدی
84802950
84803150
مدیر کل مدیریت یکپارچه سازی شبکه ملی اطلاعات
مهندس بهنام ولی زاده
84802669
84803350
مدیر کل مدیریت و توسعه نرم افزارهای بومی آزاد/متن باز
مهندس محمدرضا فروزنده دوست
84802800
84802861
مدير كل پايش، مميزی و نظارت
مهندس امیر حسین بروجردیان
84802600
84802600
مدیر کل اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی
دکتر امیر خاکپور مقدم
88498387
88386287

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
مهندس مهران شیرازی
88498402
88498403
مدیركل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الكترونیكی
مهندس شهلا اصولی
88115874
88498412
مدیركل راهبردها و توسعه و سیاست ها
مهندس شهره ناصری
--
--

مدیر كل نظام مدیریت امنیت اطلاعات
مهندس بیتا کیامهر
84802700
84802760