سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اطلاعات تماس مدیران سایت اطلاعات تماس مدیران سایت

مسئول فنی پرتال
خانم مهندس رمضانی محمدی
88115752
مسئول فنی پرتال
آقای مهندس محمد مازندرانی
88114375
مدیریت محتوا
مريم قربانی
88115810