سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 فراهم كردن زيرساخت دسترسي به خدمات دولت

فراهم كردن زيرساخت دسترسي به خدمات دولت

فراهم كردن زيرساخت دسترسي به خدمات دولت

تاریخ انتشار سند: 1396/11/08