سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 استعلامات و تبادل اطلاعات بين دستگاه¬هاي اجرايي-

استعلامات و تبادل اطلاعات بين دستگاه¬هاي اجرايي-

استعلامات و تبادل اطلاعات بين دستگاه¬هاي اجرايي-

تاریخ انتشار سند: 1396/11/11