سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 دستورالعمل اجرايي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرايي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرايي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوری

تاریخ انتشار سند: 1396/12/05