سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران

تاریخ انتشار سند: 1397/02/27