سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار سند: 1397/02/27