سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران

چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران

چارچوب تعامل پذير ی دولت الکترونيکی ایران

تاریخ انتشار سند: 1397/02/27