سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

تاریخ انتشار سند: null