سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

 تسهیل گری و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا

تسهیل گری و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا

تسهیل گری و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا

تاریخ انتشار سند: 1396/10/09