سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری

ماده 1 :  هر شخصی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن ، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره : در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 2 : هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 : نیروهای انتظامی موظفند ضمن ممانعت از فعالیت این گونه افراد و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نمایند.

تبصره 2 : در خصوص شخصیتهای حقوقی ، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر مسئول خواهد بود.

 ماده 3 :عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف ـ عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به 2 تا 5 سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می گردند.

تبصره 1 : عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار)، کارگردان ، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی .

تبصره 2 : تعداد نوار بیش از " ده نسخه " به عنوان " عمده " تلقی می گردد.

تبصره 3 : سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند "الف " به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از یک میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند.

تبصره 4 : تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه (موضوع بند "الف ") حسب مورد به جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره 5 : آثار سمعی و بصری " مستهجن " به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتهای شو و نمایشهای مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

تبصره 1 : آثار سمعی و بصری " مبتذل " به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

تبصره 2 : دارندگان نوارها و دیسکتهای مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم خواهند شد. ضمنا لازم است نوارها و دیسکتهای مکشوفه امحا گردد.

تبصره 3 : استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای عامل خواهد بود.

  ماده 4 : رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است .

ماده 5 :کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحمیل شده از سوی مراجع ذیصلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می شود