سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

نحوه ارجاع کار جهت پروژه های فناوری اطلاعات نحوه ارجاع کار جهت پروژه های فناوری اطلاعات

  

 به استناد ماده 13 مصوبه شماره 7386/ت 28496هـ مورخ 17/2/1382 هیئت محترم وزیران، عقد قرارداد پروژه های مربوط به فنّاوری اطلاعات و ارتباطات مطابق این دستورالعمل صورت می گیرد.

1.       عقد قرارداد پروژه های مربوط به یکی از مصادیق ذیل الاشاره تابع ضوابط مورد اشاره در ماده 13 تصویب نامه فوق الذکر می باشد. - تهیه سیستم های مکانیزه، شبکه های کامپیوتری و اطلاع رسانی شامل: امکان سنجی، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی سیستم ها به شکل یکپارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی - ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی شامل: تدوین درخواست جهت دریافت پیشنهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تایید صورت وضعیت ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در مورد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت افزاری و نرم افزاری) - ارائه خدمات و راه انداز شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی: ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگهداری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چند رسانه ای، طراحی شبکه های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگهداری فروشگاه ها و نمایشگاه های الکترونیک، خدمات تولید و نگهداری نشریات الکترونیک بر روی شبکه - مطالعات طرح جامع ICT - فعالیت یکپارچه ارائه راه حل های مبتنی بر ICT برای انجام امور اجرایی و اقتصادی شامل طراحی سیستم، پیاده سای نرم افزار، اجرای محیط سخت افزاری (تامین سخت افزار مورد نیاز مشمول این دستورالعمل نمی شود) و آموزش کاربران

2.       اعلام پروژه و انتخاب پیمانکار برای کلیه قراردادهایی که مبلغ آنها از یک میلیارد ریال بیشتر باشد. صرفاً براساس RFP تهیه شده که حداقل حاوی اطلاعات مندرج در جدول 1 پیوست بوده و طی یک قرارداد توسط شخص ثالث تهیه می شود مجاز خواهد بود. تبصره – تهیه RFP پروژه هایی که مبلغ قرارداد آنها بیش از پنج میلیارد ریال می باشد صرفاً توسط شرکت های مشاوره انفورماتیکی مجاز است.

3.       مراحل انتخاب پیمانکار و اجرای پروژه های موضوع این دستورالعمل که رقم قرارداد آنها بیش از چهارصد میلیون ریال باشد براساس روش های مناقصه و مسابقه به شرح زیر امکانپذیر است:

 3-1 مناقصه: مطابق ضوابط مربوط به برگزاری و یا ترک تشریفات مناقصه

3-2 مسابقه: در مواردی که کیفیت استانداردی برای محصول پروژه قابل تعریف نیست و انتخاب براساس مقایسه نتایج امکانپذیر است. ارجاع پروژه می تواند از طریق مسابقه صورت پذیرد. تشخیص این موارد به پیشنهاد مشاور تهیه کننده RFP توسط کارفرما صورت می گیرد. نحوه اعلام مسابقه و انجام آن به شرح زیر خواهد بود.

 3-2-1 اعلام عمومی پروژه و عرضه اسناد RFP 3-2-2 تعیین گروه داوری مرکب از مسئول دستگاه و یا نماینده وی، ذیحساب دستگاه حداقل سه نفر کارشناس فن، اعضای کارشناسی گروه داوری می باید در زمان عقد قرارداد معرفی شده و اسامی آنها پیوست قرارداد گردد. افزایش نفرات جدید به لیست داوران صرفاً براساس توافق کلیه شرکت کنندگان امکانپذیر است. داوران نباید هیچگونه وابستگی حقوقی و مالی با شرکت کنندگان مسابقه داشته باشند.

 3-2-3 انتخاب حداقل دو مجری از میان متقاضیان و تعیین مبلغ پایه قرارداد توسط گروه داوری

 3-2-4 عقد قرارداد با حداقل 2 و حداکثر 5 شرکت متقاضی و پرداخت حداکثر 50% رقم پایه قرارداد به شرکت کنندگان در مسابقه به نحوی که مجموع پرداخت در این مرحله از یک و نیم برابر رقم پایه قرارداد تجاوز ننماید.

 تبصره 1 – حضور بیش از پنج شرکت کننده در مسابقه بدون پرداخت حق الزحمه مجاز است.

 تبصره 2 - حق الزحمه داوران بطور مستقل توسط کارفرما تعیین و پرداخت می شود. 3-2-5 تعیین تاریخ برگزاری مسابقه در قراردادهای منعقده برای انجام مسابقه. این تاریخ صرفاً با موافقت کتبی کارفرما و کلیه شرکت کنندگان مسابقه قابل تمدید می باشد.

 3-2-6 پرداخت مازاد رقم تا سقف قرارداد به برنده اول و خاتمه قرارداد سایر مجریان

 3-2-7 کارفرما حق استفاده از ایده ها و دستاوردهای حاصل از فعالیت کلیه شرکت کنندگان مسابقه را در تکمیل فعالیت برنده مسابقه مشروط به عدم تحمیل کار اضافی به سایر مجریان مربوطه دارا می باشد.

جدول 1 – عناوین اطلاعات مورد نیاز در تهیه RPF 1.

بیان مساله و _ گزارش ها _اهداف پروژه

·          شرح وضعیت موجود

·          شرح مساله

·          مستندات پشتیبانی مثال ها

·          اهداف

 2. نیازهای فنی

·         واسط ها به سیستم های موجود

·         نیازهای_نمودارها پایگاه داده ها

·         معماری ارتباطات و شبکه ها

·         استانداردها (دولتی یا نظامی)

·         قابلیت اطمینان سیستم

·         محدودیت های زمانی

·         زبان برنامه نویسی

·         کامپیوتر میزبان

 3. اطلاعات اجرایی

·          چه کسانی به RFP پاسخ خواهند داد

·          چگونه می توان توضیحات و اطلاعات اضافی را درخواست نمود

·          زمان و محل جلسه برنامه ریزی شده با همه پیشنهاددهندگان بالقوه

·          معیارهای انتخاب پیشنهاد

·          سایر اطلاعات اجرایی

 4. نیازهای فراهم سازی

·          توجیه_ محصولات _ خدمات _مربوط به هزینه و قیمت

·          ساختار قیمت گذاری هزینه ها

·          قیمت گذاری مجزا برای هر مرحله

·         نوع قرارداد پیشنهادی توسعه و ایجاد

·          مقایسه هزینه ای راه حل های انتخابی

 5. مستندات جمع

·         استانداردها

·         مستندات سیستم های موجود

6. تحویل دادانی های مورد نیاز

·         مستندات

·         نرم افزار

·         آموزش

·         سخت افزارها یا تجهیزات مربوط

·         ضمانت برای سیستم

·         ابزار توسعه و ایجاد و آزمون

 7. قالب پیشنهاد

·         فرمت پیشنهاد

·         ملحقات و ضمائم

·         گزارش مالی سازمان پیشنهاد دهنده

·         اعتبار نامه های فنی پیشنهاد دهنده

·         رزومه پرسنل کلیدی

 8. برنامه زمان بندی ارائه و برنامه زمانبندی تصمیم گیری

 • آخرین مهلت زمانی جهت ارائه پیشنهاد

 • زمان مورد انتظار جهت انجام انتخاب
 • برنامه زمان بندی ترجیحی جهت تکمیل کار توسعه و ایجاد 9 تعیین مراحل ارزیابی و نقاط وارسی (!– تعیین روش نظارت و ارزیابی فعالیت پیمانکار تعیین روش ارزیابی و پذیرش نتایج