سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

ابلاغ دستور العمل اجرایی کارپوشه ایرانیان به دستگاه ها

تاریخ خبر: 25 اردیبهشت 1397

چهارمین مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص دستور العمل اجرایی کارپوشه ایرانیان، جهت اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارایه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ایرانیان به موازات روش های ارایه خدمت موجود، اقدام کنند.

همچنین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف شده است تا سامانه کارپوشه ایرانیان را به گونه ای توسعه و تکمیل کند که امکان ارایه خدمات استعلامی دستگاه های اجرایی به مردم و یا اسناد و مدارک احراز اصالت شده اشخاص به دستگاه های اجرایی را فراهم کند.

لازم به ذکر است، سـامانه کارپوشـه ملـی ایرانیـان در راستاي دسترسي آزاد به اطلاعات و با هدف ارسـال الکترونیکی بلا واسطه اعلان های رسـمی دسـتگاه هـای اجرایی کشـور بـه آحـاد مـردم و موسسـات حقوقی کـه متقاضی دریافـت خدمات دولتی و عمومی هسـتند ايجاد شده است .

در ايـن سـامانه هـر یـک از مـردم یـا کسـب وکارها، داراي کارپوشـه هاي الکترونیکـي واحد تحت عنـوان "ايران پوشـه" بوده و تمامی اقلام تحویـل گرفتنـی الکترونیکـي خود شـامل اعلان هـا و ابلاغيه هاي دولتی و عمومـي را از تمام دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـاي عمومـي به صـورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

علاقه مندان برای دریافت دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان می توانند اینجا کلیک کنند.

تصاویر خبر