سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مدیرکل تدارکات و پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

تاریخ خبر: 22 اسفند 1396

دکتر خاکپور مقدم، به سمت مدیرکل تدارکات و پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ بر اساس حکم دکتر سراییان، امیر خاکپور مقدم جایگزین عباسعلی احرام پوش شد.

در این مراسم از زحمات عباسعلی احرام پوش تقدیر شد.

تصاویر خبر