سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content
نظرسنجی
پورتال جدید سازمان فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می کنید ؟
نظرسنجی ها
کیفیت خدمات سازمان فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ استفاده های معمول شما از اینترنت شامل چه مواردی است ؟ خدمات صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه های آزمایشگاه, محصولات و خدمات را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ پورتال جدید سازمان فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ تاکنون از کدامیک از خدمات سازمان فناوری اطلاعات بهره برده اید؟ در صورت تمایل توضیح مختصری درباره کیفیت و نحوه ارائه هر یک بنویسید . خدمات صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه های آزمایشگاه, محصولات و خدمات را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه های آزمایشگاه, محصولات و خدمات را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری فنی مراکز داده را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری فنی مراکز داده را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات مدیریت و راهبری فنی مراکز داده را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن زیر ساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن زیر ساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن زیر ساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن و توسعه زیر ساخت دسترسی آزاد به اطلاعات را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن و توسعه زیر ساخت دسترسی آزاد به اطلاعات را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمات فراهم کردن و توسعه زیر ساخت دسترسی آزاد به اطلاعات را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری ها و حوادث در فضای تولید و تبادل اطلاعات را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری ها و حوادث در فضای تولید و تبادل اطلاعات را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری ها و حوادث در فضای تولید و تبادل اطلاعات را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت مدیریت و راهبری درخواست تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مراکز ملی تبادل اطلاعات ) را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت مدیریت و راهبری درخواست تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مراکز ملی تبادل اطلاعات ) را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت مدیریت و راهبری درخواست تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مراکز ملی تبادل اطلاعات ) را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات را از نظر کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات را از نظر کمی چگونه ارزیابی می کنید؟ خدمت پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات را از نظر دقت چگونه ارزیابی می کنید؟