سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

آئین نامه تقاضا و اشتراک آئین نامه تقاضا و اشتراک

آٌئین نامه تقاضا و اشتراک استفاده از خدمات ارتباطات داده ها

ماده ۱- تعاریف :

خدمات ارتباطات داده ها : عبارت از خدماتی که برای تبادل داده های الکترونیکی بصورت اجاره عرضه میشود .

شرکت : به معنای شرکت فناوری اطلاعات می باشد .

واحد اجرایی : شرکتهای سهامی مخابرات استانی و یا اداره کل امور مشتریان شرکت فناوری اطلاعات که به نمایندگی از شرکت عهده‌دار ارائه خدمات و حل و فصل موضوعات مربوطه می باشد .

متقاضی : به معنای شخص حقیقی و یا حقوقی است که از واحد اجرایی کتباً درخواست واگذاری خدمات ارتباطات داده ها را نموده است .

مشترک : به معنای اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که طرف تعهد واحد اجرایی بوده و کلیه مسئولیتهای حقوقی و مالی ناشی از استفاده از خدمات ارتباطات داده ها مطابق این آئین نامه و مقررات مربوطه بعهده وی می‌باشد .

کارت تقاضا : برگه هایی که توسط متقاضی تکمیل و به واحد اجرایی تسلیم می شود و معرف شخص بعنوان متقاضی و یا مشترک می باشد .

اقامتگاه قانونی : به معنای آخرین نشانی موجود در پرونده متقاضی و یا مشترک است .

دستورالعمل اجرایی : به معنای روشها و مقرراتی است که حسب مورد جهت تسهیل در اجرای مفاد این آئین نامه تدوین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت قابل اجرا میباشد.

ماده ۲- تقاضا :

     متقاضی باید تقاضای خود را با ذکر مشخصات خدمات مورد نظر با تکمیل فرم مخصوص به همراه مدارک مورد نیاز وفق ماده ۴ این آئین نامه برای تشکیل پرونده به واحد اجرایی ارائه نماید.

ماده ۳- وجود اولیه :

     معادل یک ماه و پانزده روز تعرفه ماهانه کلیه خدمات ارتباطات داده ای است که تا زمان برقراری خدمات و رعایت مفاد آئین نامه تقاضا و اشتراک استفاده از خدمات ارتباطات داده ها و دستورالعمل های اجرایی صادره نزد شرکت خواهد ماند .

تبصره ۱ : هزینه نصب و نگهداری از خطوط انتقال و سایر موارد مطابق آخرین تعرفه های مصوب برعهده مشترک است .

تبصره ۲ : رسید واریز وجوه اولیه طبق طبق تعرفه های مصوب ، پس از اعلام واحد اجرایی مبنی بر تأمین امکانات از متقاضی دریافت می شود .

تبصره ۳ : مشترک برای دریافت خدمات جدید می بایست آخرین صورتحساب پرداخت شده سرویسهای استفاده نموده ارائه کند .

ماده ۴- مدارک مورد نیاز :

4-1- اشخاص حقیقی :

4-1-1- تصویر شناسنامه

     4-1-2- اتباع خارجی غیرمقیم با معرفی نامه اداره امور اتباع بیگانه و تصویرگذرنامه و اتباع خارجی مقیم با تصویرکارت اقامت

  4-1-3- کارکنان خارجی سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی سازمانهای بین المللی و منطقه ای با معرفی نامه وزارت امور خارجه و تصویر گذرنامه

4-2- اشخاص حقوقی ( غیردولتی ) :

  4-2-1- گواهی اداره ثبت شرکتها حاوی اسامی صاحبان امضاء مجاز و آخرین اقامتگاه قانونی شخص حقوقی

تبصره : پیمانکاران خارجی که موضوع قرارداد آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد با معرفی دستگاه اجرایی طرف قرارداد و یا وزارت امور خارجه حسب مورد .

4-3- اشخاص حقوقی ( دولتی ) :

4-3-1- وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی انقلاب اسلامی با معرفی مقام مسئول در دستگاه اجرایی

4-3-2- سفارتخانه ها ، نمایندگی های کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی یا منطقه ای در ایران با معرفی وزارت امور خارجه

4-3-3- خبرگزاریها : با توجه به اینکه خبرگزاریهای رسمی داخلی واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشند ضرورتی به معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اینگونه خبرگزاریها نمی باشد .

تبصره : تکمیل کارت اشتراک توسط نماینده معرفی شده

ماده ۵ – تغییر مکان دریافت خدمات :

    تغییر نشانی مکان دریافت خدمات با تقاضای کتبی مشترک و در صورت وجود امکانات و پرداخت هزینه نصب و بدهی های معوقه بلامانع است .

ماده۶- تغییر نام :

     واگذاری و انتقال حق امتیاز استفاده از خدمات توسط مشترک به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت واجد شرایط بودن در همان مکان با تأیید واحد اجرایی و با رعایت مفاد ۴ این آئین نامه و پرداخت هزینه های مربوطه بلامانع است .

تبصره : در صورت فوت متقاضی و یا مشترک احدی از وراث می تواند با موافقت سایر وراث ( در صورت تعدد ) با ارائه گواهی حصر وراثت به عنوان متقاضی یا مشترک جدید ( حسب مورد ) نسبت به پیگیری تقاضا و یا استفاده از خدمات موضوع این آئین نامه اقدام نماید .

ماده ۷- دوره زمانی استفاده از خدمات :

     مدت زمان استفاده از خدمات از تاریخ واگذاری ( طبق صورتجلسه تحویل ) تا ارائه درخواست انصراف از سوی مشترک و یا اعلام شرکت مبنی بر عدم امکان تداوم عرضه خدمات دریافتی به دلیل تغییر فناوری می باشد.

تبصره : در صورتی که شرکت بدلیل تغییر فناوری امکان تداوم عرضه خدمات را نداشته باشد مراتب را به صورت مکتوب و با معرفی خدمات جایگزین ظرف مدت شش ماه قبل از جمع آوری خدمات به مشترک اعلام می نماید.

ماده ۸- تغیییر در خدمات :

     تغییر در خدمات با تقاضای کتبی متقاضی و یا مشترک در صورت وجود امکانات و در صورت پرداخت هزینه های مربوطه و بدهی های معوقه امکان پذیر می باشد .

ماده ۹ – هزینه خدمات :

     هزینه خدمات براساس آخرین تعرفه های مصوب از مشترک دریافت می شود .

ماده 10- قطع موقت :

تعریف : قطع موقت عبارت از قطع ارتباط در طول یک زمان معین بوده که ممکن است به یکی از دلیل زیرباشد :

10-1- درخواست مشترک

10-2- از ناحیه واحد اجرایی
10-3- دستور مراجع قضایی

10-1- درخواست مشترک : با ارائه کتبی مشترک و پس از تسویه حساب با شرکت حداکثر دوبار و هر بار به مدت یک ماه در طول یکسال امکان پذیر بوده و مشترک موظف است در طول زمان قطع موقت ، تعرفه ماهانه خدمات را به شرکت پرداخت نماید.

تبصره ۱- قطع ارتباط پس از واریز مبالغ مربوطه توسط مشترک و با ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت  یک هفته توسط واحد اجرایی صورت می پذیرد .

تبصره ۲ – واحد اجرایی پس از پایان زمان قطع موقت نسبت به برقراری سرویس اقدام خواهد کرد .

10-2- از ناحیه واحد اجرایی : بعلت بدهی مشترک و یا عدول از مقررات می باشد که در این صورت موضوع کتباً از ناحیه واحد اجرایی به اطلاع مشترک رسانده می شود .

10-2-1- بعلت بدهی : صورتحساب مشترک هر ماه صادر گردیده و مشترک مکلف است بدهی خود را مطابق مهلت ذکر شده در صورتحساب پرداخت نماید . پس از پایان مهلت پرداخت ، واحد اجرایی خدمات را به صورت موقت قطع می کند .

تبصره : مشترک حداکثر یک ماه از زمان قطع موقت مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید . در صورت عدم تسویه پس از مدت یادش شده ، واحد اجرایی نسبت به جمع آوری خدمات اقدام نموده و مطالبات خود را از محل وجوه اولیه مشترک برداشت می نماید . در صورت عدم تکافوی وجوه اولیه مشترک ، مرابت به دفتر حقوقی واحد اجرایی گزارش و از طریق مراجع قانونی جهت وصول مطالبات اقدام خواهد شد .

10-2-2- رعایت نکردن مقررات : در صورتی که مشترک به تشخیص واحد اجرایی در اجرای مفاد آئین نامه تقاضا و اشتراک و دستورالعمل های صادره از سوی واحد اجرایی و یا هریک از ضوابط و قوانین حاکم بر موضوع : مرتکب تخلف شود ، شرکت بدون مراجعه به مقامات قضایی و انجام تشریفات دادرسی بار اول خدمات اجاره داده شده را قطع و مراتب را به مشترک اعلام وپس از اخذ تعهد از مشترک نسبت به برقراری مجدد آن اقدام می نماید . بار دوم خدمات اجاره داده شده را جمع آوری و مشترک نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .

تبصره ۱ : مشترک یک ماه از زمان قطع موقت مهلت دارد تا نسبت به ارائه تعهد مبنی بر رعایت قوانین و ضوابط مصوب اقدام نماید . پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه مشترک ، واحد اجرایی نسبت به جمع آوری خدمات اقدام ، و جهت وصول مطالبات خود برابر تبصره ماده 10-2-1 اقدام خواهد نمود .

تبصره ۲ : مشترک موظف است در طول مدت قطع موقت کلیه صورتحسابهای صادره را در مهلت تعیین شده پرداخت نماید . بدیهی است در غیراین صورت واحد اجرایی جهت وصول مطالبات خود مطابق مفاد تبصره ماده 10-2-1 اقدام خواهد نمود .

تبصره ۳ : در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مشترک ، چنانچه خسارتی به هریک ازشرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شود ، شرکت ؛ اطلاعات مربوطه را جهـت محاسبه خسارت وارده به شرکت زیان دیده اعلام و مشترک موظف است نسبت به پرداخت کلیه مبالغ اعلام شده اقدام نماید .

10-3- دستور مراجع قضایی : واحد اجرایی به دستور مقامات قضایی بلافاصله خدمات مورد اجاره مشترک راقطع نموده و سپس موضوع را به اطلاع مشترک می رساند.

تبصره : مشترک حداثر پانزده روز از تاریخ قطع موقت مهلت دارد تا دستور مقام قضایی و یا امنیتی را مبنی بر برقراری ارتباط و یا تعهد پرداخت هزینه ها در زمان قطع موقت ارائه نماید . در غیراین صورت واحد اجرایی نسبت به جمع آوری خدمات اقدام و جهت وصول مطالبات برابر تبصره ماده 10-2-1 رفتارخواهد کرد.

ماده ۱۱- انصراف متقاضی :

متقاضی می تواند انصراف خود را از خدمات درخواستی کتباً به واحد اجرایی اعلام نماید . واحد اجرایی حداکثر یک ماه پس از دریافت نامه انصراف متقاضی از دریافت خدمات ، پس از کسر هزینه های نصب و نگهداری سیم فیزیکی با متقاضی تسویه حساب خواهد نمود.

ماده ۱۲- انصراف مشترک :

مشترک می تواند انصراف خود را از خدمات دریافتی کتباً به واحد اجرایی اعلام نماید . واحد اجرایی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت نامه انصراف مشترک نسبت به جمع آوری خدمات دایرشده اقدام و

براساس آخرین صورتحساب دوره و آخرین تعرفه مصوب با مشترک تسویه حساب می نماید.

ماده ۱۳- تعهدات مشترک :

13-1- کلیه مسئولیتهای فنی ، مالی و حقوقی ناشی از اشتراک بعهده مشترک بوده و مشترک در مقابل مراجع ذیصلاح پاسخگو می باشد .

13-2- رعایت مقررات و ضوابط مصوب کنونی و آتی شرکت و مراجع ذیصلاح حاکم بر موضوع خدمات عرضه شده

13-3- استفاده از تجهیزات و امکانات انتهایی همگان با شبکه شرکت

13-4- عدم ایجاد ، عدم استفاده و اعمال تمهیدات لازم بمنظور جلوگیری از استفاده از بانکهای اطلاعاتی و پایگاههای اطلاع رسانی با محتوای خلاف ضوابط و قوانین حاکم

13-5- اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ غیرمجاز سایرین به سایت خود

13-6- اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوقذ غیرمجاز به شبکه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

تبصره: تشخیص مواردتخلف برعهده شرکت ویا واحداجرایی بوده وآثارو تبعات آن متوجه مشترک می باشد .
13-7- پرداخت صورتحسابهای صادره در مهلت تعیین شده

تبصره : اگر مشترک در زمان مقرر صورتحساب خود را دریافت نکند باید موضوع را کتباً به واحد اجرایی اعلام نماید .

13-8- اخذ مجوز برای عرضه خدمات مخابراتی با استفاده از خدمات ارتباطات داده ها از مراجع ذیصلاح

13-9- پرداخت مالیات و عوارض قانونی مربوط به خدمات براساس اعلام واحد اجرایی

ماده ۱۴- تعهدات شرکت :

14-1- عرضه خدمات براساس استانداردها

14-2- ارائه توافقنامه سطح خدمات به مشترک متناسب با خدمات مورد تقاضا

14-3- پرداخت خسارت تخطی از توافقنامه سطح خدمات به مشترک

14-4- اطلاع رسانی از نحوه عرضه خدمات به مشتریان

ماده ۱۵- مزاحمت :

ایجاد مزاحمت از ناحیه مشترک از طریق خدمات ارتباطات داده ها به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع است .تشخیص مزاحمت و ایجاد خسارت و میزان آن به تجهیزات و شبکه ارتباطات داده ها بعهده شرکت بوده و مشترک متعهد به جبران آن است . در صورت بروز خسارت به اشخاص ثالث علاوه بر مجازاتهای قانونی ، مشترک مکلف به پرداخت خسارتهای وارده تعیین شده توسط شرکت خواهد بود.

ماده ۱۶- خدمات موقت :

برای انجام امور مقطعی مانند برگزاری نمایشگاه ها ، همایشها و ... شرکت می تواند به اشخاص حقوقی برای حداکثر یک ماه خدمات ارتباطات داده ای را به صورت موقت واگذار نماید . در مدت استفاده ، مشترک کلیه مسئولیتهای مندرج در این آئین نامه را دارا می باشد .

تبصره ۱ : تعرفه خدمات موقت همانند سایر خدمات موضوع این آئین نامه بوده و بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می شود .

تبصره ۲ : تمدید زمان عرضه خدمات برای حداکثر یک ماه دیگر با موافقت مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات امکان پذیراست .

ماده ۱۷ – بازداشت خدمات :

17-1- با وصول تقاضای توقیف وجوه اولیه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی ، واحد اجرایی بلافاصله و با اخطار یک هفته ای مراتب را به مشترک اعلام تا نسبت به رفع اثر از توقیف اقدام نماید.

17-2- در صورتیکه مشترک ظرف مهلت قید شده در تبصره ماده 10-3 نسبت به رفع اثر از بازداشت اقدام ننماید و احد اجرایی میزان مطالبات خود را از وجوه اولیه برداشت و مابقی را به نفع مرجع متقاضی بازداشت ضبط نموده و خدمات واگذاری را جمع آوری و رابطه خود را نیز با مشترک قطع خواهد کرد .

تبصره : حق الامتیاز خدمات در مالکیت شرکت بوده و غیرقابل بازداشت می باشد . لیکن وجوه الویه مشترکین نزد شرکت از طرف مراجع قضایی و یا سایر مراجع قانونی ذیصلاح قابل بازداشت خواهدبود.

ماده 18- موارد پیش بینی نشده :

به منظور حل و فصل مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده و یا انجام اموری که به موجب این آئین نامه صریحاً مورد اشاره قرار نگرفته است هیئتی مرکب از نمایندگان اداره کل امور مشتریان ، اداره کل مالی و اداری ، گروه حقوقی ، گروه بازرسی وگروه حسابرسی در شرکت فناوری اطلاعات تشکیل تا دراین گونه موارد تصمیم گیی نمایند. تصمیم کمیته پس از تأیید مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۹- این آئین نامه در ۱۹ ماده و 20 تبصره در تاریخ۲۷/۳/۸۵ به تصویب هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات رسیده است