سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاونین معاونین

مهندس حمید رضا هادی پور

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

88386271

88498412

دکتر سروش قاضی نوری

معاون سياستگذاري و اعتبار بخشي فناوري اطلاعات

88386307

88498414

دكتر ابوالقاسم صادقي

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

84802900

88529024

دکتر حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

88498412

مهندس هادی فرقانی

معاون دولت الکترونیک

84802600

84802652