سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاون وزیر و رئیس سازمان معاون وزیر و رئیس سازمان

دکتر امیر ناظمی