سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اعضای هیئت عامل اعضای هیئت عامل

مهندس رضا باقری اصل

88498406

88498376

مهندس سجاد فلاح

88498406

88498376

دکتر مهدی محمدی

88498405

88498405

دکتر محسن نادری منش

88498405

88498405