مناقصه عمومی خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه

99/10
فراخوان
فنی
1399/11/15
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک)
-
0
3
-
-