اطلاعات تماس مدیران
مهندس سجاد فلاح

عضو موظف هیات عامل

تلفن: 88498406

فکس: 88498376

پست الکترونیکی:


دکتر سید علی فیروزآبادی

عضو غیر موظف هیئت عامل

تلفن: 88498407

فکس: 88386297

پست الکترونیکی:


مهندس مجید کردی

مدیر کل حراست

تلفن: 88114339

فکس: 88498422

پست الکترونیکی:


مهندس مهران شیرازی

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 88115881

فکس: 88498421

پست الکترونیکی:


شهروز سالاریان

مدیر کل دفتر حقوقی

تلفن: 88498417

فکس: 88114354

پست الکترونیکی:
مهدی حیدری

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

تلفن: 88386286

فکس: 88386286

پست الکترونیکی:


مهندس هادی ملکی پرست

مدیر کل توسعه خدمات شما

تلفن: 88115874

فکس: 88115874

پست الکترونیکی:


مهندس ابراهیم سالار عابدی

مدیر کل طرح و توسعه شما

تلفن: 84802750

فکس: 84802751

پست الکترونیکی:


مهندس امیر حسین بروجردیان

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت

تلفن: 88115889

فکس: 84802859

پست الکترونیکی:


حسین کلامی

سرپرست اداره کل منابع انسانی

تلفن: 88498429-88115826

پست الکترونیکی:


سعید سلیمانی

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست ها

تلفن: 88115998

فکس: 88498414

پست الکترونیکی:


سید محمد موسوی

سرپرست مرکز ماهر

تلفن: 84802900

فکس: 88529024

پست الکترونیکی:


مرضیه احمدی

سرپرست اداره کل پایش، ممیزی و نظارت

تلفن: 88115872

فکس: 88115310

پست الکترونیکی:


علیرضا گلی بوشهری

مدیر کل دفتر توسعه دولت الکترونیکی

تلفن: 88386264

فکس: 88386264

پست الکترونیکی: