سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات تماس مدیران
دکتر مهدی محمدی

عضو هیات عامل

تلفن: 88498405

فکس: 88498405

پست الکترونیکی:


مهندس حمید خوانساری

مدیر کل حراست

تلفن: 88114339

فکس: 88498422

پست الکترونیکی:


دکتر محمد جعفر نعناکار

مدیر کل دفتر حقوقی

تلفن: 88498417

فکس: 88114354

پست الکترونیکی:


مهندس مهران شیرازی

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 88498402

فکس: 88498403

پست الکترونیکی:
محمد مهدی اشرف پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

تلفن: 88386286

فکس: 88386286

پست الکترونیکی:


مهندس هادی ملكی پرست

مدیر کل توسعه خدمات شما

تلفن: 88115874

فکس: 88115874

پست الکترونیکی:


مهندس سالار عابدی

سرپرست اداره کل طرح و توسعه خدمات شما

تلفن: 84802950

فکس: 84803150

پست الکترونیکی:


مهندس بیتا کیامهر

مدیر کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات

تلفن: 84802700

فکس: 84802760

پست الکترونیکی:


بیژن بشارتی منش

مدیر کل منابع انسانی

تلفن: 88115844

پست الکترونیکی: