اطلاعات تماس مدیران
مهندس محسن نادری منش

عضو موظف هیات عامل

تلفن: 88498405

فکس: 88498405

پست الکترونیکی:


مهندس سجاد فلاح

عضو موظف هیات عامل

تلفن: 88498406

فکس: 88498376

پست الکترونیکی:


دکتر رضا انصاری

عضو موظف هیئت عامل

تلفن: 88498407

فکس: 88386297

پست الکترونیکی:


دکتر سید علی مدنی زاده

عضو غیر موظف هیات عامل

تلفن: 88498404

فکس: 88498375

پست الکترونیکی:
مهدی حیدری

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

تلفن: 88386286

فکس: 88386286

پست الکترونیکی:


مهندس هادی ملکی پرست

مدیر کل توسعه خدمات شما

تلفن: 88115874

فکس: 88115874

پست الکترونیکی:


مهندس ابراهیم سالار عابدی

مدیر کل طرح و توسعه شما

تلفن: 84803100

فکس: 84803150

پست الکترونیکی:


مهندس امیر حسین بروجردیان

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت

تلفن: 84802600

فکس: 84802600

پست الکترونیکی:


مهندس بیتا کیامهر

مدیر کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات

تلفن: 84802700

فکس: 84802760

پست الکترونیکی:


بیژن بشارتی منش

مدیر کل منابع انسانی

تلفن: 88115844

پست الکترونیکی:


سعید سلیمانی

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست ها

تلفن: 88115998

فکس: 88498414

پست الکترونیکی:


حسن مختاری

سرپرست مرکز ماهر

تلفن: 84802900

فکس: 88529024

پست الکترونیکی: