تجدید مناقصه بهینه سازی و بازسازی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه

99/12
فراخوان
فنی
1400/02/07
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیک)
تجدید مناقصه بهینه سازی و بازسازی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیک
6
3
-
1400/03/02