تجدید فراخوان مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)


اطلاعات مناقصه

98/17
فراخوان
فنی
1399/07/08
فراخوان عمومی
تجدید فراخوان(98/17) مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)
-
0
3
-
-