نتایج: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع(مرکز ملی تبادل اطلاعات)

سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

محاسبه بر اساس فیلتر مقدار

سطح استفاده شما از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات به چه میزان می باشد؟

تحصیلات

سن

جنسیت